ŽALIAKALNIO DARŽELIO – MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Euredyta Damarackienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Jelena Nurulajeva.

Nariai:

Renata Andrijauskienė, socialinė pedagogė;
Anželika Djakovska, logopedė;
Ala Chalecka, psichologė;
Lilija Makovska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Honorata Šapelienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Tereza Vorobej, logopedė;
Inesa Abolevič, pradinio ugdymo mokytoja;
Lijana Martinkevič, pradinio ugdymo mokytoja;
Miroslava Šablinskaja, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
Jolanta Veromej, specialioji pedagogė.

VGK dirba kaip komanda ir vadovaujasi šiais principais:

 • priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
 • priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
 • bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Padeda:

 • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje – darželyje kūrimu;
 • rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
 • padeda spręsti mokinių tarpusavio santykius,
 • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus darželyje – mokykloje,
 • nagrinėja smurto ir patyčių atvejus bei ieško šių problemų sprendimo būdų;

Bendradarbiauja:

 • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą darželyje – mokykloje;
 • teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, darželio – mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas.
 • teikia informaciją tėvams ir kitiems darželio – mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes įstaigoje ir už jos ribų.