ŽALIAKALNIO DARŽELIO – MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

VGK komisiją sudaro:
– komisijos pirmininkė – E. Damarackienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
– nariai:

A. Djakovska – logopedė.
A. Chalecka – psichologė.
L. Makovska direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
H. Šapelienė – pradinio ugdymo pedagogė.
T. Vorobej- tikibos mokytoja/ logopedė.
R. Andrijauskienė – socialinė pedagogė.
A. Leonova-Kazak – ikimokyklinio ugdymo mokytoja..
O.- A. Stankevič – priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

– sekretorė: Jelena Nurulajeva.

 

VGK dirba kaip komanda ir vadovaujasi šiais principais:

 • priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
 • priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
 • bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Padeda:

 • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje – darželyje kūrimu;
 • rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
 • padeda spręsti mokinių tarpusavio santykius,
 • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus darželyje – mokykloje,
 • nagrinėja smurto ir patyčių atvejus bei ieško šių problemų sprendimo būdų;

Bendradarbiauja:

 • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą darželyje – mokykloje;
 • teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, darželio – mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas.
 • teikia informaciją tėvams ir kitiems darželio – mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes įstaigoje ir už jos ribų.