ŽALIAKALNIO DARŽELIO – MOKYKLOS
 MOKYKLOS TARYBA
 
2021 metais Žaliakalnio  darželyje – mokykloje išrinkta nauja Mokyklos taryba, kuri susideda iš 7 narių.
Tarybos pirmininkė:
Teresa Vorobej – tikybos mokytoja, logopedė.
Sekretorė:
Valentina Pucetienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja
Tėvų atstovai:
A. Radionova, L. Blaškevič, M. Stefanovič, J. Skuder
 

Mokyklos taryba – aukščiausia darželio – mokyklos savivaldos institucija:

 • telkia įstaigos demokratiniam valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems įstaigos interesams;
 • teikia siūlymus dėl strateginių įstaigos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar įstaigos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • darželio – mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;

Darželio – mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito įstaigos bendruomenei.

ŽALIAKALNIO DARŽELIO – MOKYKLOS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

VGK komisiją sudaro:

Komisijos pirmininkė

E. Damarackienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

A. Djakovska

logopedė

R. Andrijauskienė

socialinė pedagogė

A. Chalecka

psichologė

Ž. Viazinina

pradinio ugdymo pedagogė

L. Makovska

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

VGK dirba kaip komanda ir vadovaujasi šiais principais:

 • priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
 • priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
 • bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Padeda:

 • rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos mokykloje – darželyje kūrimu;
 • rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;
 • nagrinėja mokyklą vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
 • padeda spręsti mokinių tarpusavio santykius,
 • analizuoja vaikų elgesio taisyklių pažeidimus darželyje – mokykloje,
 • nagrinėja smurto ir patyčių atvejus bei ieško šių problemų sprendimo būdų;

 

Bendradarbiauja:

 • organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą darželyje – mokykloje;
 • teikia siūlymų ir rekomendacijų tėvams, mokytojams, darželio – mokyklos administracijai dėl ugdymosi aplinkos pritaikymo, specialistų pagalbos, ugdymo programų, specialiųjų mokymo ir techninės pagalbos priemonių naudojimo, siekdama sudaryti mokiniams optimalias ugdymosi sąlygas.
 • teikia informaciją tėvams ir kitiems darželio – mokyklos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes įstaigoje ir už jos ribų.