ŽALIAKALNIO DARŽELIO – MOKYKLOS TARYBA

 Tarybą sudaro:

Tarybos pirmininkė

Žana Dainovska

pradinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė

sekretorė

Rima Pūrienė

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Nariai:

Lilija Makovska

priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo  mokytoja metodininkė

Agnieška Milevič

darželio tėvų atstovė

Jolanta Zmitrovič

mokyklos tėvų atstovė

 

Aukščiausia darželio – mokyklos savivaldos institucija:

  • telkia įstaigos demokratiniam valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems įstaigos interesams;
  • teikia siūlymus dėl strateginių įstaigos tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  • teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
  • svarsto įstaigos lėšų naudojimo klausimus;
  • išklauso įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus įstaigos direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
  • teikia siūlymus Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl įstaigos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar įstaigos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus įstaigos direktoriui;
  • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  • svarsto įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus;
  • darželio – mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams;

Darželio – mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito įstaigos bendruomenei.