Visuomenės sveikatos specialistės Anos Kaverkinienės darbo laikas

 

Darbo dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7:30-11:30

 

Antradienis

Nedirba

 

Trečiadienis

7:30-15:30

12:30-13:00

Ketvirtadienis

Nedirba

 

Penktadienis

7:30-15:30

12:30-13:00

 

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams):
 • ugdyti ir kontroliuoti asmens higienos įgūdžius;
 • ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus;
 • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas;
 • prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • organizuoti priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje;
 • rūpintis fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;
 • rūpintis mokinių pervargimo profilaktika, rengti poilsio režimo sveikatai palaikyti rekomendacijas;
 • dalyvauti sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • teikti informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais
 • Dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais
 • Vykdyti pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą:
 • kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, analizuoti jų rezultatus, informaciją apibendrinti ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • nustatyti ir koreguoti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (alkoholio, tabako, narkotikų ir kt.) bei nustatyti jų paplitimą;
 • teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
 • organizuoti mokykloje apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimą.
 • Vykdyti užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoti priemones epidemijai užkirsti.
 • Teikti pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
 • Teikti arba koordinuoti pirmą medicininę pagalbą vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr.V-450 (sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencija teikiant pirmąją medicinos pagalbą).
 • Tvarkyti medicinos dokumentus, kaupti ir savo veikloje taikyti metodinę medžiagą sveikatos klausimais.
 • Bendradarbiauti su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 • Teikti pasiūlymus mokyklos administracijai, savivaldybei, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms suinteresuotoms institucijoms visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo tobulinimo klausimais.
 • Dalyvauti įgyvendinat sveikatos ugdymo priemones, integruotas į atskirų mokymo dalykų programas.
 • Rengti mokinių sveikatos priežiūros veiklos planus ir ataskaitas.