Vilniaus Žaliakalnio darželio- mokyklos veiklos sritis – ŠVIETIMAS.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS

 • Vaiko raidą skatinančios aplinkos gerinimas.
 • Pozityvus bendradarbiavimas ir sąveika su šeima.
 • Ugdymo turinys ir vaikų mokymo (si) patyrimai.
 • Pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos užtikrinimas.

DARŽELIO – MOKYKLOS PAGRINDINĖS VEIKLOS RŪŠYS:

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS

 • Darželyje ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 2 iki 5(6 )metų.
 • Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal Vilniaus Žaliakalnio darželio – mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą.
 • Ugdymo turinys ikimokykliniame amžiuje organizuojamas pagal 5 kompetencijas: sveikatos stiprinimo kompetenciją, socialinę kompetenciją, komunikavimo kompetenciją, pažinimo kompetenciją ir meninę kompetenciją.
 • Ikimokyklinį vaikų ugdymą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo mokytojas, pagalbos mokiniui specialistai.

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMAS

 • Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.
 • Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo programą.
 • Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai.
 •  Programą įgyvendina, vaikų pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo mokytojas, pagalbos mokiniui specialistai.

PRADINIS UGDYMAS

 • Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
 • Pradinio ugdymo programa – privaloma ketverių metų (1- 4 klasių) švietimo programa, kurią baigus įgyjamas pradinis išsilavinimas.
 • Pradinis ugdymas – pirmoji formaliojo ugdymo pakopa, jungianti priešmokyklinį ir pagrindinį ugdymą.

NEFORMALUSIS UGDYMAS

 • Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai renkasi laisvai, jos yra neprivalomos.
 • Neformalusis ugdymasskirtas mokinių pažintiniams, meniniams, sportiniams, moksliniams, techniniams, socialiniams, sveikos gyvensenos gebėjimams ugdyti.
 • Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos atsižvelgiant į mokinių poreikius, darželio – mokyklos galimybes.