PATVIRTINTA

                                                                                                           Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

                                                                                                           2009 m. kovo 4 d.

                                                                                                           sprendimu Nr. 1-902

 

VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELIO-MOKYKLOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Visas pavadinimas – Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla (toliau – darželis-mokykla).
 2. Sutrumpintas pavadinimas – Žaliakalnio darželis-mokykla.
 3. Darželis-mokykla įsteigtas Vilniaus Žaliakalnio pradinės mokyklos bazėje. Vilniaus pradinė mokykla Nr.11 įsteigta Vilniaus miesto valdybos 1993 m. balandžio 15 d. potvarkiu Nr. 649. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.198 mokyklai suteiktas Vilniaus Žaliakalnio pradinės mokyklos pavadinimas.
 1. Darželio-mokyklos veiklos pradžia 2009 m. rugsėjo 1d.
 1. Įstaigos grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kodas – 3110, bendrojo lavinimo mokykla, kodas – 3120, tipas – darželis-mokykla, kodas – 3121, juridinis statusas – juridinis asmuo (1), identifikavimo kodas – 191713231.
 1.  Darželio-mokyklos priklausomybės tipas – Savivaldybės (2).
 2. Darželio-mokyklos buveinė – Pergalės g. 22, LT-11203 Vilnius.
 3. Ugdymo kalba – lenkų.
 1. Darželio-mokyklos steigėja – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas – 8864892, adresas – Konstitucijos 3, LT-09601 Vilnius. Darželio-mokyklos veiklą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyrius, kodas – 9163147, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 2. Ugdymo forma – dieninė, atskirais atvejais – mokymas namuose, savarankiškas mokymasis. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Veiklos rūšys: ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis (kodas 80.10.10.), pradinis ugdymas (kodas 80.10.30.).
 3. Darželis-mokykla yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio vaikų ugdymo įstaiga. Darželis-mokykla gali turėti savo atributiką: vėliavą, ženklą (emblemą).
 4. Darželis-mokykla yra edukacines, socialines, kultūrines funkcijas vykdanti švietimo įstaiga, kuri tenkina vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius.
 1. Darželis-mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, JTO Vaiko teisių

konvencija, Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Darbo kodeksu, bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vyriausybės ir steigėjo norminiais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II. DARŽELIO-MOKYKLOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Darželio-mokyklos tikslai:
 • padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius ir pažintinius poreikius;
 • padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programas;
 • suteikti mokiniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą;
 • padėti specialiųjų poreikių vaikui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti pradinį išsilavinimą, įveikti socialinę atskirtį.
 1. Darželio-mokyklos uždaviniai:
  • užtikrinti ugdymo tęstinumą, harmoningą perėjimą iš šeiminės aplinkos į darželio aplinką,

iš darželio aplinkos – į mokyklos aplinką, ruošti vaiką aukštesnei ugdymosi pakopai, kurti mokymosi visą gyvenimą prielaidas;

 • telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, atlikti socialinio ir kultūros centro funkcijas.

 

III.  DARŽELIO-MOKYKLOS  STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

 

 1. Darželį-mokyklą sudaro trys ugdymo pakopos:

17.1. ketverių metų ikimokyklinis ugdymas;

17.2. vienerių metų priešmokyklinis ugdymas;

17.3. ketverių metų pradinis ugdymas. 

 1. Darželis-mokykla gali komplektuoti:

18.1. darželio grupes 3–5  metų vaikams;

18.2. specialiojo ugdymo (logopedines) grupes 3–6  metų vaikams;

18.3. priešmokyklinio ugdymo grupes 5–6  metų vaikams;

18.4. pradines klases 6–7 metų ir vyresniems vaikams.

 1.   Darželis-mokykla:

19.1. organizuoja veiklą vadovaudamasi lygių galimybių, vertybinių nuostatų ugdymo, socialinio kultūrinio kryptingumo, tikslingumo, prieinamumo, integralumo ir tęstinumo principais;

19.2 rengia strateginį veiklos planą ir metinę veikos programą, nustato darbo organizavimo tvarką, vykdo vidinį įsivertinimą (auditą);

19.3. organizuoja ikimokyklinį ugdymą pagal darželio-mokyklos parengtą programą;

19.4. gali organizuoti priešmokyklinį ugdymą pagal  Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą;

19.5. teikia mokiniams pradinį išsilavinimą vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais bendrojo lavinimo mokyklų bendraisiais ugdymo planais, bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais; 

19.6. puoselėja ir stiprina visus vaiko gebėjimus ir kompetencijas, tenkina jo svarbiausius fizinius, socialinius ir intelektualinius poreikius;

19.7. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį ir fizinį vaiko saugumą, užtikrina reikiamą jo socializaciją;

19.8. teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams pagal Specialiojo ugdymo įstatymą ir steigėjo nustatytą tvarką;

19.9. gali organizuoti atskiras specialiojo ugdymo grupes vaikams, turintiems logopedinių kompleksinio ugdymo problemų;

19.10. formuoja tvirtas vaikų ir mokinių dorovės, tautiškumo, pilietiškumo ir sveikos gyvensenos nuostatas, diegia bendrąsias žmogaus vertybes, lavina gebėjimus jomis grįsti savo gyvenimą, vykdo rūkymo, narkomanijos ir smurto prieš vaikus prevencinę veiklą;

19.11. brandina mokinių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą, pagarbą lietuvių valstybinei ir tautinės bendrijos (lenkų) kalbai, kultūrai, tėvams, mokytojams ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus;

19.12. puoselėja mokinių dvasines, psichines ir fizines galias;

19.13. tėvams prašant, gali organizuoti pailgintos darbo dienos grupių  veiklą (tėvų mokamą);

19.14. organizuoja neformalųjį ugdymą, atitinkantį vaikų poreikius ir įstaigos galimybes;

19.15. prireikus, teikia mokymą namuose ar pagal individualią programą savarankiškai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

19.16. vykdo ugdymo kokybės ir ugdymo pasiekimų kontrolę ir įsivertinimą;

19.17. sudaro sąlygas mokiniams laisvai naudotis mokyklos biblioteka, informacinėmis technologijomis, vadovaujantis darželio-mokyklos vidaus darbo tvarka.

 

III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į DARŽELĮ-MOKYKLĄ, PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ,UGDYMO TVARKA

 

 1. Vaikai į darželį-mokyklą priimami pagal gyvenamąją vietą (steigėjo priskirtą mikrorajoną) 

ar kita steigėjo nustatyta tvarka, remiantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.

 1. Tėvams (globėjams) susipažinus su darželio-mokyklos nuostatais, vidaus darbo tvarka, vaikai į darželį-mokyklą priimami tėvams (globėjams) pateikus vaiko gimimo liudijimą, pažymą apie jo sveikatos būklę, dokumentą, įrodantį gyvenamąją vietą, bei prašymą raštu.
 2. Specialiųjų poreikių vaikai į bendrojo ugdymo ar specialiąsias grupes priimami pateikus pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko vystymosi sutrikimus.
 1. Į pirmąją klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pirmumo

teise priimami vaikai, gyvenantys Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus priskirtoje mokyklos aptarnavimo teritorijoje. 

 1. Pradinis ugdymas anksčiau negu nurodyta 23 punkte gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs.
 2. Tėvams (globėjams) ir vaikui pageidaujant, kitur gyvenantys vaikai į darželį-mokyklą priimami tik tuo atveju, jei joje yra laisvų vietų, vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka.
 3. Darželio grupės gali būti komplektuojamos:
  • 3–5 metų grupėse gali būti ne daugiau kaip 20 vaikų;
  • specialiojo ugdymo (logopedinėse) grupėse (3–6 metų) gali būti ne daugiau kaip 12 vaikų;
  • priešmokyklinio ugdymo grupėse (5–6 metų) gali būti ne daugiau kaip 20 vaikų;
  • pradinėse klasėse didžiausias vaikų skaičius yra 24. Jei mokinių skaičius viršija nustatytą

normą, tai lankę darželį ne mikrorajono vaikai į pirmą klasę gali būti nepriimami. Klasėje gali būti ir mažiau kaip 24 mokiniai.

 1. Per mokslo metus mokiniai priimami į esančias laisvas vietas klasių komplektuose ar priešmokyklinio ugdymo grupėse steigėjo nustatyta tvarka.
 2. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas bendra tvarka, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – darželiui-mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
 3. Vaiko priėmimas mokytis pagal pradinio ugdymo programą įforminamas mokymo(-si) sutartimi.
 4. Mokymo(-si) sutartis sudaroma iki rugsėjo 1 dienos arba kitos pirmos mokymosi dienos. Nesudarius sutarties negali būti teikiamos ir švietimo paslaugos.
 5. Darželio-mokyklos grupes ir klases komplektuoja įstaigos direktorius. Vaikai į grupes ir klases komplektuojami pagal amžių, derinant berniukų ir mergaičių skaičių klasėse.
 6. Specialiųjų poreikių vaikai į bendrojo ugdymo grupes ar klases priimami pateikus pedagoginės-psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko raidos (vystymosi) sutrikimus.
 7. Integruojant specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes bei komplektuojant specialiojo ugdymo grupes, taikomas koeficientas 2 vaikams, turintiems nežymių sutrikimų, ir koeficientas 3 vaikams, turintiems kompleksinių sutrikimų.
 8. Darželio-mokyklos darbo laiką nustato steigėjas arba darželio-mokyklos taryba, atsižvelgdami į higienos normas ir tėvų (globėjų) pageidavimus.
 9. Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) poreikius ir darželio-mokyklos galimybes, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos trukmė gali būti 10,5 val. arba 12 val.
 10. Mokyklos darbas organizuojamas vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais Bendrojo lavinimo mokyklų bendraisiais ugdymo planais.
 11. Neformalusis ugdymas mokykloje organizuojamas pagal mokytojų parengtas ir darželio-mokyklos vadovo patvirtintas programas bei neformalaus ugdymo tvarkaraščius.

 

IV. DARŽELIO-MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS,

PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 1. Vaikai turi teisę:
  • ugdytis lenkų tautinės bendrijos kalba, perimti lietuvių ir lenkų tautų kultūros pagrindus, papročius, tradicijas;
  • gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę-pedagoginę ir informacinę pagalbą;
  • ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
  • į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą;
  • turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;
  • į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą ir poreikius;
  • bręsti doroviškai, ugdytis bendravimo kultūrą;
  • į saviraiškos laisvę;
  • naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko teisių  konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
 2. Vaikai privalo:
  • būti mandagūs, draugiški, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų;
  • derinti savo veiksmus ir norus su grupės vaikais ir visuomenės interesais;
  • prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;
  • pagarbiai bendrauti su  šeimos nariais, vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiaisiais, padėti silpnesniam ir artimui;
  • tausoti darželio-mokyklos inventorių, žaislus.
 3. Mokiniai turi teisę:
  • ugdytis pagal savo sugebėjimus ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą;
  • gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę-pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
  • į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
  • ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
  • turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai;
  • nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, sporto sale, informacinėmis technologijomis;
  • burtis į vaikų organizacijas, kurių veikla skatina dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose;
  • į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;
  • į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą ir poreikius;
  • bręsti doroviškai, ugdytis bendravimo kultūrą;
  • puoselėti savo kalbą, papročius ir tradicijas;
  • naudotis visomis teisėmis, numatytomis Vaiko teisių konvencijoje;
  • ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka;
  • dalyvauti mokyklos būreliuose;
  • nemokamai gauti informaciją apie vykdomas mokykloje švietimo programas, taikomas mokymosi formas, papildomo ugdymo programas;
  • kartu su tėvais pasirinkti ankstyvojo užsienio kalbos mokymosi ir neformaliojo ugdymo programas.
 4. Mokiniai privalo:

41.1. sudarius mokymo(-si) sutartį, laikytis visų  darželio-mokyklos sąlygų, vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;

41.2. įgyti pradinį išsilavinimą;

41.3. būti mandagūs, pagarbiai bendrauti su mokytojais ir mokyklos bendruomenės bei visuomenės nariais;

41.4. būti tolerantiški ir pakantūs kitokiems, paremti vienas kitą;

41.5. tausoti darželio-mokyklos turtą;

41.6. ugdytis pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, siekti asmeninės doros ir dvasinio tobulėjimo;

41.7. vadovautis darželio-mokyklos nuostatais ir moksleivių elgesio taisyklėmis;

41.8. dalyvauti darželyje-mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose vadovaujantis sąžiningumo ir atsakomybės už pažeidimus principais;

41.9. gerbti Lietuvos valstybę, jos kalbą ir kultūrą, kitų Lietuvos tautinių bendrijų kultūrą ir papročius.

 1. Tėvai (globėjai) turi teisę:

42.1. nemokamai gauti informaciją apie mokykloje vykdomas švietimo programas, taikomas ugdymo formas, neformaliojo ugdymo programas;

42.2. gauti informaciją apie vaiko mokymąsi ir elgesį;

42.3. gauti informaciją apie įstaigos, savivaldos veiklą;

42.4. reikalauti, kad jo vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis pradinis ugdymas lenkų kalba;

42.5. parinkti vaikui ugdymo programą, mokymosi formą, tikybos arba etikos dalyko mokymąsi, ankstyvojo užsienio kalbos mokymo ir papildomo ugdymo programas;

42.6. prašyti sudaryti sąlygas priešmokykliniam vaikų ugdymui;

42.7. prašyti sudaryti sąlygas tėvų mokamai pailgintos darbo dienos grupės ar kitai papildomai vaikų veiklai organizuoti;

42.8. kartu su mokyklos pedagogais spręsti vaiko kėlimo į aukštesnę klasę klausimus;

42.9. dalyvauti mokyklos savivaldoje, sprendžiant įstaigos veiklos klausimus;

42.10. puoselėti darželio-mokyklos tradicijas, remti pedagogų iniciatyvas.

 1. Tėvai (globėjai) privalo:

43.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas namuose, užtikrinti, kad jis įgytų pradinį išsilavinimą;

43.2. garantuoti, kad vaikas reguliariai lankytų darželį-mokyklą, apie nelankymo priežastis iš karto pranešti grupės auklėtojui ar klasės mokytojui;

43.3. bendradarbiauti su mokytojais, vadovais aptariant ugdymo bei paramos vaikui klausimus, kolegialiai priimti sprendimus išklausant, įvertinant ir suderinant įvairias nuomones;

43.4. bendrauti su mokyklos vadovu, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę-pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymo ir ugdymosi klausimus;

43.5. gerbti mokytojus, kitus mokyklos-darželio bendruomenės narius, ugdyti šią pagarbą vaikams;

43.6. mokyklinę brandą pasiekusius 6–7 metų vaikus įstatymų nustatyta tvarka leisti į mokyklą;

43.7. apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;

43.8. mokyti vaiką doros, mandagumo, darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, atvirumo, savarankiškumo, susitelkimo ir reiklumo sau;

43.9. kontroliuoti ir reikalui esant koreguoti vaiko elgesį;

43.10. laiku mokėti už vaiko maitinimą, kitas papildomas paslaugas steigėjo ar darželio-mokyklos tarybos nustatyta tvarka;

43.11. šalių susitarimu atlyginti vaiko tyčia padarytą materialinę žalą darželiui-mokyklai;

43.12. sudaryti su mokykla mokymo(-si) sutartį.

 1. Auklėtojai turi teisę:

44.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus;

44.2. kelti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikaciją atitinkantį atlyginimą;

44.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gaunant vidutinį atlyginimą;

44.4. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūros grupes, dalykinius ir metodinius būrelius;

44.5. gauti atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai kelti įstatymų nustatyta tvarka;

44.6. atostogauti vasarą ir naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytomis lengvatomis;

44.7. teikti siūlymus dėl darželio-mokyklos veiklos tobulinimo ir vadovo vadybinės veiklos vertinimo;

44.8. dalyvauti darželio-mokyklos savivaldoje.

 1. Auklėtojai privalo:

45.1. rūpintis vaiko sveikata ir gyvybe visą jo buvimo darželyje-mokykloje laiką (veiklos patalpose bei pasivaikščiojimų metu arba darželio-mokyklos organizuojamų renginių (išvykų) metu);

45.2. ugdyti vaikų vertybines nuostatas, pagarbą tėvams ir vyresniesiems, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėti dorovę, sveiką gyvenseną;

45.3. gerbti vaiko asmenybę, puoselėti jo savitumą ir savarankiškumą;

45.4. kartu su bendrosios praktikos slaugytoju rūpintis ugdytinių sveikata ir jų slauga;

45.5. bendradarbiauti su auklėtinių tėvais (globėjais) sprendžiant vaikų ugdymo klausimus;

45.6. domėtis vaikų veiklos, darbo ir poilsio režimu, patalpų higiena;

45.7. bendradarbiauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima, burti grupėje ir klasėje dirbančius pedagogus ir kitus darbuotojus vaikų ugdymui tobulinti, teikti šiems bendruomenės nariams informaciją apie ugdytinius;

45.8. tvarkyti tikslią lankomumo apskaitą, glaudžiai bendradarbiauti su administracija,
prireikus – su  Vaikų teisių apsaugos tarnyba;

45.9. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai pranešti darželio-mokyklos administracijai, socialiniam pedagogui ir tėvams;

45.10. prižiūrėti, kaip vaikai laikosi darželio-mokyklos vidaus darbo tvarkos;

45.11. planuoti savo veiklą, teikti statistinę medžiagą;

45.12. dalyvauti vaikų pasiekimų vertinime, įstaigos vidiniame įsivertinime (audite);

45.13. bendradarbiauti su darželio-mokyklos savivaldos institucijomis;

45.14. laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų;

45.15. darbo procese vadovautis Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Vaiko teisių konvencijos nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir steigėjo teisės aktais bei šiais darželio-mokyklos nuostatais.

 1. Mokytojai turi teisę:

46.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus;

46.2. kelti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą;

46.3. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gaunant vidutinį atlyginimą;

46.4. naudotis kitomis Specialiojo ugdymo, Aukštojo mokslo, Neformaliojo švietimo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis;

46.5. rengti individualias ugdymo programas;

46.6. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūros grupes, dalykinius ir metodinius būrelius;

46.7. gauti atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai kelti įstatymų nustatyta tvarka;

46.8. atostogauti vasarą ir naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytomis lengvatomis;

46.9. dalyvauti darželio-mokyklos savivaldoje;

46.10. teikti siūlymus dėl darželio-mokyklos veiklos tobulinimo ir vadovo vadybinės veiklos vertinimo.

 1. Mokytojai privalo:

47.1. pripažinti ir gerbti vaiko teises;

47.2. ieškoti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančių pedagoginės veiklos formų ir metodų;

47.3. pasiruošti ugdomajai veiklai, pamokoms, neformaliojo ugdymo renginiams ir turiningai juos organizuoti;

47.4. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, vadovaujantis ideografinio kriterinio vertinimo principais;

47.5. mokiniams formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis;

47.6. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgių taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, apie tai pranešti darželio-mokyklos vadovui, socialiniam pedagogui ir tėvams;

47.7. kaupti dalykines, pedagogines, psichologines žinias, plėsti kultūrinį akiratį, kelti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis;

47.8. stebėti, analizuoti ir prireikus koreguoti tėvų (globėjų), ir socialinės ir kultūrinės aplinkos poveikį mokinių ugdymuisi;

47.9. analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti ugdytinius, jų tėvus, kolegas, mokyklos vadovybę bei savivaldos institucijas;

 • bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito organizuojamą veiklą;
 • padėti mokiniams tenkinti jų saviraiškos bei saviugdos poreikius, plėtoti kultūros interesus;
 • nuolat informuoti tėvus (globėjus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;
 • kokybiškai tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus;
 • bendradarbiauti su įstaigos savivaldos institucijomis;
 • dalyvauti pasiekimų patikrinimų organizavimo, vykdymo ir vertinimo komisijose, įstaigos vidaus įsivertinime (audite);
 • laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų;
 • darbo procese vadovautis Švietimo įstatymu, Specialiojo ugdymo įstatymu, Vaiko teisių konvencijos nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės  ir  steigėjo teisės aktais, šiais darželio-mokyklos nuostatais, įstaigos vidaus darbo tvarka bei pareigybių aprašymais.
 1. Pavienių darželio-mokyklos bendruomenės narių (psichologo, logopedo, socialinio pedagogo, bibliotekininko, sveikatos priežiūros specialisto, meninio ugdymo pedagogo ir kitų) teisės, pareigos ir atsakomybė nurodomos pareigybių aprašymuose.

 

 1. SAVIVALDA

 

 1. Darželio-mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia darželio-mokyklos savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti tėvų (globėjų), mokytojų, rėmėjų, įstaigos steigėjo bei visuomenės atstovus, visų institucijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
 2. Darželio-mokyklos taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams.
 3. Tėvus į darželio-mokyklos tarybą renka visuotinis grupių, klasių tėvų komitetų

susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, kitus narius siūlo steigėjas, visuomenė, rėmėjai. Tarybą sudaro 7 nariai. Taryba papildoma tokia pačia tvarka, kaip ir renkama.   

 1. Darželio-mokyklos taryba tvirtina savo veiklos reglamentą.
 2. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Darželio-mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininku.
 3. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų darželio-mokyklos tarybos narių. Nutarimai priimami vadovaujantis dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 4. Taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems darželio-mokyklos bendruomenės nariams klasių, grupių ar bendruomenės susirinkimo metu ne rečiau kaip kartą per metus.
 5. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš darželio-mokyklos administracijos informaciją apie institucijos veiklą.
 6. Darželio-mokyklos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems darželio-mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo darželio-mokyklos tarybai svarstyti juos pakartotinai, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
 7. Darželio-mokyklos taryba:

58.1. plėtoja vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;

58.2. numato darželio-mokyklos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja darželio-mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

58.3. aptaria siūlymus dėl moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų, projektų rengimo;

58.4. svarsto ir tobulina mokinių elgesio vertinimą, skatinimo ir drausminimo sistemą;

58.5. vertina darželio-mokyklos vadovų vadybinę veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

58.6. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis institucijos savivaldos struktūromis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti opias darželio-mokyklos problemas;

58.7. skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir stebėtojus į viešą konkursą laisvai darželio-mokyklos direktoriaus pareigybei;

58.8. svarsto ir aprobuoja darželio-mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, kontroliuoja ūkinę ir finansinę veiklą;

58.9. svarsto ir aprobuoja įstaigos socialinių, edukacinių funkcijų įgyvendinimo būdus ir galimybes;

58.10. gali sustabdyti kitų darželio-mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

58.11. sprendžia kitus darželio-mokyklos veiklos klausimus.

 1. Mokytojų taryba yra darželio-mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesinio darbo klausimams spręsti. Ją sudaro darželio-mokyklos direktorius, visi institucijoje dirbantys mokytojai, psichologai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kitas ugdymo procese dalyvaujantis personalas.
 2. Mokytojų taryba tvirtina savo veiklos reglamentą.
 3. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per semestrą, taip pat prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.
 5. Mokytojų tarybai vadovauja darželio-mokyklos direktorius.
 6. Mokytojų tarybos sekretorius renkamas iš pedagogų tarybos narių 1 metams.
 7. Mokytojų taryba:

65.1. svarsto praktinius valstybės ir Vilniaus miesto savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;

65.2. svarsto darželio-mokyklos veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų pasirinkimo ir įgyvendinimo, vaikų brandumo mokyklai, bendrojo ugdymo programų vykdymo, išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

65.3. ugdymo turinį ir metodus derina prie institucijos keliamų uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto darželio vaikų ir pradinių klasių mokinių ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje;

65.4. kartu su specialiaisiais pedagogais, psichologais, socialiniais ir kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, popamokinės veiklos, mitybos klausimus;

65.5. aptaria mokinių teisių garantavimą, rūkymo ir narkomanijos prevenciją;

65.6. svarsto darželyje-mokykloje vykdomas mokytojų kvalifikacijos kėlimo programas (Vaikystės pedagogikos, Metodinių centrų ir kt.);

65.7. skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

 1. Grupių, klasių tėvų komitetai – savivaldos institucija, telkianti klasės ar grupės tėvus (globėjus) grupės, klasės veiklos sričių klausimams kolegialiai aptarti ir spręsti.
 2. Grupės, klasės tėvų komitetą kiekvienų mokslo metų pradžioje renka klasių, grupių tėvai balsų dauguma, atviru balsavimu. Grupės, klasės komitetą sudaro 3 nariai.
 3. Grupių, klasių tėvų komitetai tvirtina savo veiklos reglamentą.
 4. Grupių, klasių tėvų komitetai:

69.1. teikia siūlymus dėl atskirų grupių, klasių ar darželio-mokyklos veiklos;

69.2. planuoja ir kontroliuoja paramos lėšų paskirstymą, atskirus klasės ar grupės materialinės bazės gerinimo klausimus;

69.3. organizuoja tėvų pagalbą įvairių klasės renginių, vykstančių už darželio-mokyklos ribų, metu;

69.4. telkia grupės, klasės tėvus bendrai visuomeninei veiklai;

69.5. telkia grupės, klasės tėvus teikiant pagalbą socialiai remtiniems klasės vaikams.

 1. Darželio-mokyklos metodinės grupės:

70.1. metodinės grupės skirtos atskiriems pradinio ir ikimokyklinio ugdymo klausimams spręsti. Metodines grupes sudaro atskirų ugdymo pakopų mokytojas (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, dalykų, specialiojo ugdymo);

70.2. metodinės grupės derina individualias veiklos programas, teikia metodinę pagalbą jauniems specialistams, sprendžia ugdymosi pasiekimų vertinimą ir kontrolę, teikia siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos ir atestacijos vykdymo, sprendžia kitus mokytojų ir darželio-mokyklos metodinės veiklos klausimus;

 70.3. metodinių grupių veiklos reglamentą ir veiklos planą tvirtina pačios metodinės grupės.

 

VII.  VALDYMAS

 

 1. Darželiui-mokyklai vadovauja direktorius. Direktorių atviro konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Direktorius:

72.1. informuoja ir supažindina darželio-mokyklos bendruomenę su valstybine ir Vilniaus miesto savivaldybės švietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir įgyvendinimą;

 

72.2. telkia darželio-mokyklos bendruomenę strategijos įgyvendinimui, vadovauja darželio-mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos programų, darželio-mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

72.3. organizuoja mokyklos ugdymo planų rengimą, sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui rinktis papildomojo ugdymo kryptį ir formas;

72.4. motyvuoja personalą kūrybinei veiklai, profesiniam tobulėjimui, planuoja efektyvų žmogiškųjų išteklių panaudojimą;

72.5. kartu su bendruomenės nariais kuria į problemų sprendimą orientuotą aplinką, atsižvelgia į vaikų  kaip socialinės grupės poreikius ir interesus, lygias galimybes visuomenėje;

72.6. sudaro specialiojo ugdymo komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos mokiniui teikimu;

72.7. sudaro mokymo(-si) sutartis, atstovauja mokyklai kitose institucijose;

72.8. savitarpio susitarimu paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, įpareigoja reguliariai atsiskaityti už nuveiktą darbą;

72.9. rengia darželio-mokyklos vidaus darbo tvarką ir teikia ją aprobuoti darželio-mokyklos tarybai;

 • . analizuoja darželio-mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
 • inicijuoja darželio–mokyklos vidinio įsivertinimo (audito) vykdymą;
 • atsako už informacijos sklaidą, demokratinį darželio-mokyklos valdymą;
 • užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, Mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus;
 • kuria sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką;
 • imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, seksualinio arba kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai praneša suinteresuotoms institucijoms;
 • nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
 • laikosi bendrosios ir pedagoginės etikos normų;
 • darbo procese vadovaujasi Švietimo įstatymu, Darbo kodeksu, Vaiko teisių konvencijos nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir steigėjo teisės aktais, šiais darželio-mokyklos nuostatais, įstaigos vidaus darbo tvarka bei pareigybės aprašymu.
 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

73.1. organizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programų, atitinkančių išsilavinimo standartus, įgyvendinimą;

73.2. organizuoja pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščių sudarymą;

73.3. vadovauja specialiųjų poreikių vaikų integravimosi programų įgyvendinimui;

73.4. vadovauja ankstyvojo anglų kalbos ugdymo programų įgyvendinimui;

73.5. vadovauja neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimui;

73.6. analizuoja vaikų ugdymo(-si) pasiekimus, stebi, ar jie atitinka brandos rodiklius bei išsilavinimo standartų reikalavimus;

73.7. vykdo mokinių rūkymo ir narkomanijos prevenciją, informuoja atitinkamas institucijas apie vengiančius mokytis ugdytinius ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones, vykdo civilinės saugos prevencinę veiklą;

73.8. organizuoja sergančių mokinių mokymą namuose;

73.9. teikia profesinę pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip pildomi darželio-mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai;

 • rengia ugdymo programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
 • skatina mokytojus kelti profesinį meistriškumą, dalykiškai bendradarbiauti, atestuotis;
 • koordinuoja vidinį įsivertinimą (auditą), sudaro veiklos kokybės vertinimo grupes pagal pasiskirstytas kryptis;
 • bendradarbiauja su mokytojos, tėvais ir kitais bendruomenės nariais, buria juos į komandą;
 • organizuoja tėvų pedagoginį švietimą;
 • informuoja tėvus ir kitas suinteresuotas  institucijas apie vaikus, vengiančius privalomo mokymosi pradinėse klasėse;

73.16. organizuoja ugdymo programų, planų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą;

73.17. analizuoja ir vertina ugdymo procesą, jo pokyčius, vykdo ugdymo proceso priežiūrą, inicijuoja ir organizuoja vidaus įsivertinimą (auditą), teikia mokytojų tarybai svarstyti analitinės- tiriamosios veiklos medžiagą;

73.18. organizuoja specialiojo ugdymo komisijos darbą, inicijuoja specialiųjų poreikių vaikų integravimo programų rengimą;

73.19. skatina mokytojų savarankišką profesinį tobulėjimą, dalykinį bendradarbiavimą atestavimąsi;

73.20. organizuoja mokytojų, ugdytinių tėvų (globėjų) pedagoginį švietimą, bendradarbiauja su tėvais (globėjais) ir kitomis institucijomis, užtikrinant ugdymo paslaugų kokybę;

73.21. atsako už tai, kad ugdymo procesas, ugdymo programos, metodinės priemonės, ugdymo metodai ir formos būtų svarstomi, taikomi kasdieniniame darbe, darželyje-mokykloje būtų organizuojamas metodinis darbas;

73.22. vykdo kitus trumpalaikius direktoriaus pavedimus;

73.23. privalo laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų;

73.24. už savo darbą atsiskaito darželio-mokyklos direktoriui vidaus darbo taisyklių nustatyta tvarka, nesant direktoriaus, pavaduoja jį;   

73.25. darbo procese vadovaujasi Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencijos nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir steigėjo teisės aktais, šiais darželio-mokyklos nuostatais, įstaigos darbo tvarka bei pareigybės aprašymu.    

 1. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:
 • rūpinasi finansinių išteklių paieška įgyvendinant darželio-mokyklos programas, projektus;
 • organizuoja darželio-mokyklos pastatų, inventoriaus, ugdymo(-si) priemonių priežiūrą ir apsaugą;
 • derina personalo, vykdančio ūkines ir technines funkcijas, darbą ir kokybišką paslaugų teikimą vaikui, šeimai, darželio-mokyklos bendruomenei;
 • atsako už priešgaisrinę saugą;
 • atsako už civilinės saugos reikalavimų vykdymą;
 • yra materialiai atsakingas asmuo;
 • vykdo kitus trumpalaikius direktoriaus pavedimus;
 • laikosi bendrosios ir pedagoginės etikos normų;
 • vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;
 • darbo procese vadovaujasi Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencijos nuostatomis, kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir steigėjo teisės aktais, šiais darželio-mokyklos nuostatais, įstaigos vidaus darbo tvarka bei pareigybės aprašymu.

 

VIII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMAS

 

 1. Direktoriaus pavaduotoją (priimant derinamas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriumi), pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo darželio-mokyklos direktorius. Darbuotojai į darbą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
 2. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai teisės aktai.

 

 1. ATESTACIJA. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

 1. Darželio-mokyklos vadovai ir mokytojai atestuojami vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais vadovų ir mokytojų atestacijos nuostatais.
 2. Kiekvienas darželio-mokyklos mokytojas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas, neformaliojo ugdymo mokytojas, logopedas, specialusis pedagogas, psichologas privalo atestuotis.
 3. Mokytojai atestuojasi Atestacijos nuostatuose numatytais atvejais.
 4. Mokytojai gali pasirinkti atestavimosi laiką, kvalifikacijos kėlimo institucijas, programas, kokios kvalifikacinės kategorijos sieks ir pagal kelias pedagoginio darbo sritis atestuosis.
 5. Mokytojai atestuojasi vadovaujantis darželio-mokyklos pedagogų atestacijos komisijos parengta Perspektyvine atestacijos programa.
 6. Mokytojai kvalifikaciją kelia Švietimo įstatymo ir steigėjo norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 1. PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 

 1. Pradinių klasių mokinių vertinimas yra grindžiamas ideografiniu ( individualios pažangos aprašymo) principu, orientuojantis į išsilavinimo standartuose nustatytus kriterijus.
 2. Mokinių daromą pažangą ar ugdymo(-si) sunkumus mokytojas aptaria su pačiais mokiniais ir jų tėvais (globėjais) individualių susitikimų metu (pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 3 kartus per metus).
 3. Baigiamosios klasės mokinių visų dalykų pasiekimus mokytojas įvertina apraše pagal išsilavinimo standartus.
 4. Pasibaigus mokslo metams klasės vadovo teikimu gerai besimokančių ir besielgiančių mokinių tėvams (globėjams) pareiškiama padėka; gerai besimokantys ir besielgiantys mokiniai apdovanojami mokyklos padėkos raštu.
 5. Į aukštesnę klasę mokiniai keliami švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

 1. IŠSILAVINIMO, PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Darželio-mokyklos mokiniams, baigusiems pradinio ugdymo programą (kodas 101001001), išduodami pradinio išsilavinimo pažymėjimai.
 2. Pradinio išsilavinimo pažymėjimai išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
 3. Nebaigusiems ugdymo programos ar išvykstantiems iš mokyklos mokiniams už mokymosi pasiekimus per tam tikrą mokslo metų laikotarpį išduodama pažyma (aprašas).
 4. Už pradinio išsilavinimo pažymėjimų užsakymą, išrašymą ir apskaitą atsako direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 5. Pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimas įforminamas darželio-mokyklos direktoriaus įsakymu.

XII. DARŽELIO-MOKYKLOS RYŠIAI

 

 1. Darželis-mokykla yra pavaldi steigėjai (Vilniaus miesto savivaldybės tarybai).
 2. Darželis-mokykla bendradarbiauja su jo veiklai įtaką darančiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (švietimo, sveikatos priežiūros, mokslo, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis).
 3. Darželis-mokykla gali bendradarbiauti su analogiškomis užsienio šalių institucijomis, sudaryti sutartis dėl pasikeitimo mokytojais, dėl studentų praktikos, bendrų renginių organizavimo, vadovaudamasi galiojančiais įstatymais gali jungtis į asociacijas, stoti į tarptautines organizacijas, dalyvauti tarptautinėse programose ir projektuose.

 

XIII. DARŽELIO-MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

 1. Darželio-mokyklos veiklą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyrius Bendrųjų švietimo įstaigų priežiūros nuostatų nustatyta tvarka.
 2. Kaip vykdoma bendroji švietimo politika prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija bei Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros skyrius pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus nuostatus.
 3. Darželio-mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie darželio- mokyklos atliekamo ugdymo kokybę.
 4. Darželio-mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo įgaliotos valstybės kontrolės institucijos ir steigėjas.

 

XIV. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

 1. Darželis-mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų numatyta tvarka disponuoja priskirta žeme, valstybės ar Savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.
 2. Darželis-mokykla yra išlaikoma valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.
 3. Darželis-mokykla gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro: patalpų nuomos mokestis, fizinių ir juridinių asmenų parama, pajamos, gautos už kursus, renginius, ir kitos teisėtai įgytos lėšos.
 4. Nebiudžetinės lėšos naudojamos steigėjo nustatyta tvarka.
 5. Finansines operacijas atlieka steigėjui pavaldi biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.
 6. Darželis-mokykla yra paramos gavėja, gali steigti paramos fondą.

 

 1. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

 

 1. Darželio-mokyklos archyvo ir raštvedybos tvarką nustato Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas dokumentacijos planas, Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės.
 2. Darželio-mokyklos mokslo metų dokumentacijos planą tvirtina steigėjas (jo įgaliotas asmuo).
 3. Už darželio-mokyklos dokumentų valdymą ir saugojimą atsako darželio-mokyklos raštinės vedėjas (sekretorius).

 

XVI. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS  IR PAPILDYMAS

 

 1. Darželio-mokyklos nuostatus, aprobuotus darželio-mokyklos tarybos, tvirtina steigėjas (jo įgaliotas asmuo).
  1. Darželio-mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus bendriesiems nuostatams, steigėjo arba darželio-mokyklos iniciatyva. Naują nuostatų redakciją arba pataisas, pritarus darželio-mokyklos tarybai, tvirtina steigėjas (jo įgaliotas asmuo).

 

XVII. DARŽELIO-MOKYKLOS REGISTRAVIMAS

 

 1. Darželis-mokykla įregistruojama, perregistruojama ir išregistruojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

XVIII. DARŽELIO-MOKYKLOS PERTVARKYMAS AR PABAIGA

 

 1. Darželis-mokykla reorganizuojama ar likviduojama steigėjo iniciatyva vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintais Švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo nuostatais.

 

____________________________