Priešmokyklinis ugdymas

„Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pradinėse klasėse.

      Priešmokyklinio ugdymo programoje (programos trukmė-640 val.) ugdymo turinys aprašomas vieneriems metams, o kompetencijos sutampa su ugdymo turiniu. Ugdymo turinys programoje suskirstytas į penkias mokymosi sritis: kalbinį ugdymą, socialinį ugdymą, STEM ugdymą, sveikatos ir fizinį ugdymą, meninį ugdymą. Visoms sritims skiriama vienoda apimtis. Vaikai žinias įgis integraliai – stebėdami, eksperimentuodami įvairiose aplinkose, ugdantis 7 pagrindines kompetencijas: pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo.

      Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis teisės aktas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžtų švietimo tikslų. Bendrosios programos parengtos atsižvelgiant į švietimo srities mokslinius tyrimus, nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatus, asmens ir Lietuvos visuomenės poreikius dėl geopolitinių, ekonominių ir socialinių veiksnių, taip pat į galimybes įgyvendinti švietimo naujoves.