• Žaliakalnio darželis-mokykla yra ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vaikams
    lenkų kalba.
  • Darželyje veikia 5 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, o mokykloje yra aštuoni 1-4 klasių komplektai.
  • Mūsų įstaigoje dirba kvalifikuoti, didelę patirtį turintys pedagogai, teikiama psichologo, logopedo, sveikatos priežiūros
    specialisto, dietologo pagalba.
  • Mokyklos ir darželio patalpos jaukios, jose gausu ugdymo ir mokymo priemonių.
  • Įstaigos teritorijoje yra sporto aikštelė, saugios žaidimų aikštelės mažiesiems įstaigos lankytojams.

 

Darželio-mokyklos istorija.
1973 m. pradėjo veikti lopšelis-darželis Nr.131. Šio lopšelio–darželio bazėje 1993 metais buvo įsteigta mokykla, o Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 1996 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.198 mokyklai suteiktas Vilniaus Žaliakalnio pradinės mokyklos pavadinimas. Iki 1998 metų mokykloje buvo dėstoma rusų kalba, o nuo 1998 metų į mokyklą perkėlus iš Vilniaus J.I. Kraševskio ir „Žaros” vidurinių mokyklų pradinukus dėstoma lenkų kalba. 2009 m. kovo 4 d. Vilniaus miesto Tarybos sprendimu Nr.1-902 mokykla buvo pertvarkyta į darželį-mokyklą. 

Darželio-mokyklos misija – vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, kurti vaikui palankias ugdymo(si), socializacijos ir saviraiškos sąlygas, siekti mokytojų profesinio tobulėjimo, palaikyti glaudžius ryšius su tėvais, šeima, teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, užtikrinti lygias ugdymo(si) sąlygas skirtingus gebėjimus turintiems, įvairios socialinės padėties vaikams, perteikti mokiniams bendrąsias vertybines nuostatas.

Darželio-mokyklos vizija – atvira kaitai ir naujovėms, bendražmogiškomis vertybėmis grindžianti savo veiklą ugdymo įstaiga, teikianti vaikams kokybišką ugdymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas, kurianti tokią socialinę – kultūrinę ugdymo aplinką, kurioje mokiniai, gautų šiuolaikinio pradinio išsilavinimo lygį atitinkančias žinias, gebėjimus, kompetencijas ir jas galėtų panaudoti tolesniam mokymuisi.

Darželio-mokyklos filosofija.
Pasaulyje, kuris pašėlusiu tempu lekia į priekį, sutik tavęs vertą draugą, nutiesk bendradarbiavimo tiltą tarp vaiko, pedagogo, šeimos, bendruomenės.  

         Darželio-mokyklos simbolika.

                   Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos logotipas                              Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos vėliava