Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS PER 2020 m.

 

Pareigybės pavadinimas

2020 m.

2021 m. I ketv.

 

 

Suma, Eur

Suma, Eur

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

*

 

 

Budėtojas-sargas

*

*

 

 

Dietistas

*

*

 

 

Kiemsargis

411

401

 

 

Pastatų priežiūros specialistas

477

412

 

 

Raštinės vadovas

*

*

 

 

Rūbininkas

*

*

 

 

Sandėlininkas

*

*

 

 

Sargas

810

914

 

 

Sekretorius

*

*

 

 

Skalbėja

*

*

 

 

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

*

 

 

Valytojas

330

268

 

 

Direktorius

*

*

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1352

1992

 

 

Bibliotekininkas

*

*

 

 

Fizinio lavinimo specialistas

*

*

 

 

Logopedas

1890

1348

 

 

Meninio ugdymo pedagogas

416

721

 

 

Mokytojas

817

1038

 

 

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

887

1147

 

 

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

724

892

 

 

Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja

821

984

 

 

Mokytojo padėjėjas

*

*

 

 

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą padėjėjas

*

*

 

 

Psichologas

*

*

 

 

Socialinis pedagogas

*

*

 

 

VDM pedagogas

404

445

 

 

VDM specialistas

*

*

 

 

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

 

 Direktorė                                                                  Tatjana Urbonienė

 

 

 Vyr buhalterė                                                               Daiva Paukštienė

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

2018 metai

2019 metai

2019 metai

2019 metai

2019 metai

 

I ketvertis

II ketvertis

III ketvertis

IV ketvertis

Tarnautojai ugdymo įstaigose

 

Mokytojas

596

995

897

1085

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas, meninio ugdymo pedagogas

 

600

811

849

786

 

Pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

365

556

536

478

 

Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (psichologas, logopedas, visuomenės priežiūros specialistas, dietistas )

 

395

465

553

592

 

Aptarnaujantis personalas (rūbininkas, sandėlininkas, skalbėjas, pastatų prižiūrėtojas)

363

448

469

504

 

Valytojas

306

415

386

404

 

Budintis (sargas, kiemsargis)

353

370

500

474